Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 27 lutego 2013 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Transportu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Transportu (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 5) oraz zarządzenie nr 13 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Transportu (Dz. Urz. MTBiGM poz. 7).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).