Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2019.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 4 września 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uchyla się zarządzenie nr 52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego (Dz. Urz. ABW poz. 14).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2019 r.