Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. - OpenLEX

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 maja 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 58, z późn. zm. 2 ).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2009 r. poz. 1, z 2011 r. poz. 32 i 73, z 2015 r. poz. 37, 65 i 79 oraz z 2019 r. poz. 61.