Dz.Urz.MRPiPSp.2018.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 grudnia 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Realizacji Rządowego Programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 39 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Realizacji Rządowego Programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 41).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.