Dz.Urz.GITD.2018.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego"

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 11/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego" (Dz. Urz. GITD poz. 11).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.