Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania komisji aukcyjnej do przeprowadzenia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z... - OpenLEX

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania komisji aukcyjnej do przeprowadzenia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2020.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 16 czerwca 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji aukcyjnej do przeprowadzenia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. poz. 1467) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji aukcyjnej do przeprowadzenia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (Dz. Urz. UKE poz. 8).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.