Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2018.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 3 grudnia 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej z siedzibą w Paryżu obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej z siedzibą w Paryżu obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 77).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).