Uchylenie zarządzenia w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji z siedzibą w Kuala Lumpur obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin z siedzibą w Manili.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 10 lipca 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji z siedzibą w Kuala Lumpur obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin z siedzibą w Manili

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 47 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji z siedzibą w Kuala Lumpur obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin z siedzibą w Manili (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 79).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).