Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2013.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 18 grudnia 2013 r.
uchylające zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 - 862 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie Nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 - 862 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139, z 2008 r. Nr 29, poz. 160, z 2009 r. Nr 44, poz. 121, z 2010 r. Nr 10, poz. 22 oraz z 2013 r. poz. 28).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.