Uchylenie zarządzenia w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-915 MHz oraz 921-960 MHz.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2009.51.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 17 grudnia 2009 r.
uchylające zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-915 MHz oraz 921-960 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716) zarządza się, co następuje:
§  1.
Traci moc zarządzenie nr 23 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-915 MHz oraz 921-960 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 6, poz. 21 oraz z 2008 r. Nr 20, poz. 119).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.