Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.357

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 września 2012 r.
uchylające zarządzenie w sprawie nadania Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji statutu jednostki budżetowej

Departament Budżetowy

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1)), zarządza się, co następuje:

§  1. Traci moc zarządzenie Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 157).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.