Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.201

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 lipca 2013 r.
uchylające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1. Traci moc zarządzenie Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 14, poz. 181, z późn. zm.).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.