Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 lipca 2013 r.
uchylające zarządzenie w sprawie nadania Batalionowi Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie statutu jednostki budżetowej oraz utraty mocy zarządzenia w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1. Traci moc zarządzenie Nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Batalionowi Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie statutu jednostki budżetowej oraz utraty mocy zarządzenia w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 459).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.