Dz.Urz.GITD.2018.47

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 10 października 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie metodyki prowadzenia postępowań administracyjnych, obiegu dokumentacji kontrolnej i jej weryfikacji

Na podstawie art. 51 ust. 3 oraz art. 54 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 43/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie metodyki prowadzenia postępowań administracyjnych, obiegu dokumentacji kontrolnej i jej weryfikacji (Dz.Urz. GITD poz. 43).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.