Uchylenie zarządzenia w sprawie kredytowania przedsiębiorstw państwowych pod zarządem komisarycznym. - OpenLEX

Uchylenie zarządzenia w sprawie kredytowania przedsiębiorstw państwowych pod zarządem komisarycznym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1986.1.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1986 r.

ZARZĄDZENIE Nr A/4/II/86
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 14 lutego 1986 r.
uchylające zarządzenie w sprawie kredytowania przedsiębiorstw państwowych pod zarządem komisarycznym.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1982 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki (Dz. U. Nr 45, poz. 293) i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1983 r. w sprawie zasad konwersji części kredytów obrotowych udzielonych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 64, poz. 291 i z 1984 r. Nr 58, poz. 299) zarządza się, co następuje:
§  1.
Uchyla się zarządzenie nr A/9 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 czerwca 1984 r. w sprawie kredytowania przedsiębiorstw państwowych pod zarządem komisarycznym (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 11).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1986 r.