Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie Nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 6 stycznia 2007 roku.