Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/91
prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 grudnia 1991 r.
uchylające zarządzenie w sprawie klasyfikowania przez banki obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych niektórych podmiotów oraz zasad przekazania do Narodowego Banku Polskiego informacji o obrotach pieniężnych.

Na podstawie art. 15 pkt 1 i art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439) zarządza się, co następuje:
§  1. Uchyla się zarządzenie nr 1/90 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 1990 r. w sprawie klasyfikowania przez banki obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych niektórych podmiotów oraz zasad przekazywania do Narodowego Banku Polskiego informacji o obrotach pieniężnych (Dz. Urz. NBP Nr 1, poz. 1).
§  2. Informacje (w tym korekty danych dotyczące 1991 r. oddziały banków sporządzą i złożą w zakresie, trybie i terminach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 1.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 1992 roku.