Uchylenie zarządzenia w sprawie Kancelarii Kryptograficznej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2024.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 18 czerwca 2024 r.
uchylające zarządzenie w sprawie Kancelarii Kryptograficznej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego głównej kancelarii kryptograficznej, przechowującej materiały kryptograficzne UE i NATO (Dz. Urz. ABW poz. 5).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.