Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 23 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (znak: ZS/GI-D-214/4/2009) zmienionego zarządzeniem nr 32 z dnia 15 lipca 2011 r.

ZS-D-2141-11/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1. Uchylam Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (znak: ZS/GI-D-214/4/2009) zmienione zarządzeniem nr 32 z dnia 15 lipca 2011 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.