Uchylenie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia i realizacji Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2018.113

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 113/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 października 2018 r.
uchylające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia i realizacji Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie Nr 11/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie uruchomienia i realizacji Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Uchylenie zarządzenia Nr 11/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie uruchomienia i realizacji Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej, wynika z braku konieczności kontynuacji prac Zespołu.