Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 lipca 2013 r.
uchylające zarządzenie nr 54 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 54 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.