Uchylenie zarządzenia Nr 3 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów i noclegów członkom Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia Rady, Prezydium Rady, komisji Rady, Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz w sprawie wydatków związanych z obsługą finansową prac Rady Rolników.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 3 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów i noclegów członkom Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia Rady, Prezydium Rady, komisji Rady, Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz w sprawie wydatków związanych z obsługą finansową prac Rady Rolników

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
Traci moc zarządzenie nr 3 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów i noclegów członkom Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia Rady, Prezydium Rady, komisji Rady, Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz w sprawie wydatków związanych z obsługą finansową prac Rady Rolników.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.