Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.11.117

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2010 r. (GMI-0151-198/2010) w sprawie wykazów mieszkań dla pracowników Służby Leśnej, którym z tytułu zajmowanego stanowiska przysługują bezpłatne mieszkania, oraz mieszkań rotacyjnych

ZI-1-1710-3-2/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zmian.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1. Traci moc Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2010 r. (GMI-0151-198/2010) w sprawie wykazów mieszkań dla pracowników Służby Leśnej, którym z tytułu zajmowanego stanowiska przysługują bezpłatne mieszkania, oraz mieszkań rotacyjnych.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.