Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 lipca 2013 r.
uchylające zarządzenie nr 176 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji kandydatów na stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego w oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 176 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji kandydatów na stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego w oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmienione zarządzeniem nr 132 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 sierpnia 2008 r. oraz zarządzeniem nr 21 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 października 2012 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.