Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2013.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 18 lipca 2013 r.
uchylające zarządzenie nr 17 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie powołania członków Komitetu Sterującego Programu PPWOW

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 17 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie powołania członków Komitetu Sterującego Programu PPWOW.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.