Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 126 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego dyrektorów Centrów Rehabilitacji Rolników i Ośrodków KRUS

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 126 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego dyrektorów Centrów Rehabilitacji Rolników i Ośrodków KRUS.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.