Uchylenie zarządzenia nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 stycznia 1998 r. w sprawie zasad postępowania przy kwalifikowaniu kandydatów na stanowisko lekarza-regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego oraz lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 stycznia 1998 r. w sprawie zasad postępowania przy kwalifikowaniu kandydatów na stanowisko lekarza-regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego oraz lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. z 1998 r. Dz. U. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
Traci moc zarządzenie nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 stycznia 1998 r. w sprawie zasad postępowania przy kwalifikowaniu kandydatów na stanowisko lekarza-regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego oraz lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.