Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2008.2.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powołania Rady Opiniodawczo-Doradczej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:
§  1. Uchyla się zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie powołania Rady Opiniodawczo-Doradczej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 69).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.