Uchylenie zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowym Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowym Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152) oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W związku z ustaniem przyczyn ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowym Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, z upływem dnia 13 grudnia 2019 r. uchyla się:
1)
zarząd komisaryczny nad Przedsiębiorstwem Państwowym Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie, ustanowiony decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2017 r. i przedłużony decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2018 r. oraz decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r.;
2)
decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania naprawczego wobec Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie;
3)
decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2018 r. o przedłużeniu postępowania naprawczego wobec Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie;
4)
decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r. o przedłużeniu postępowania naprawczego wobec Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie

- kończąc tym samym postępowanie naprawcze wobec Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie.

§  2. 
Z upływem dnia 13 grudnia 2019 r. odwołuje się Pana Pawła Stanisława Brzezickiego ze stanowiska zarządcy komisarycznego Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).