Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2019.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2019 r.

WYTYCZNE Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 31 maja 2019 r.
uchylające wytyczne w sprawie realizacji europejskiego programu zapobiegania nieuprawnionym wtargnięciom na drogi startowe

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uchyla się wytyczne nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie realizacji europejskiego programu zapobiegania nieuprawnionym wtargnięciom na drogi startowe (Dz. Urz. ULC poz. 17).
§  2.  Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.