Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1992.3.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 6 lipca 1992 r.
w sprawie uchylenia wytycznych w sprawie ramowych zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

§  1. Tracą moc wytyczne Nr 25 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 sierpnia 1985 r. w sprawie ramowych zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Urz. MPPiSS Nr 4, poz. 11).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.