Uchylenie w części decyzji i obniżenie kary pieniężnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2002.8.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2002 r.

UCHWAŁA Nr 335
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie uchylenia w części decyzji i obniżenia kary pieniężnej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) oraz art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.
Uchyla się w części decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 26 marca 2002 r. nakładającą na Dom Maklerski Elimar SA karę pieniężną w wysokości 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w zakresie stwierdzenia naruszenia interesów zleceniodawcy w związku z formą upoważnienia do odbioru świadectw depozytowych przez osoby trzecie, obniżając karę pieniężną o kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych do kwoty 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
§  2.
W pozostałym zakresie decyzję utrzymuje się w mocy.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.