Uchylenie rozkazu w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zasobu informacyjnego Bazy Danych Ogólnogeograficznych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2018.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

ROZKAZ Nr 23
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 22 czerwca 2018 r.
uchylający rozkaz w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zasobu informacyjnego Bazy Danych Ogólnogeograficznych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 730.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Traci moc rozkaz Nr 12 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zasobu informacyjnego Bazy Danych Ogólnogeograficznych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 53).
§  2. 
Rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania.