Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.32.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie uchylenia planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.400-4.200 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 20 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 1 września 2005 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.400-4.200 MHz (Dz. Urz. URTiP Nr 9, poz. 29).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.