Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 grudnia 2013 r.
uchylające Pismo Okólne Nr 8 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc Pismo Okólne Nr 8 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.