Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2013.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Tracą moc zarządzenia:
1) zarządzenie nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 4, poz. 95);
2) zarządzenie Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania w ramach realizacji Działania 2 "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych" będącego częścią projektu PL0012 "Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu "Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire" (Dz. Urz. Min Spraw Zagr. Nr 3, poz. 14);
3) zarządzenie nr 35 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Ministra Spraw Zagranicznych w ramach konkursu fotograficznego "Rozwój w obiektywie" (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 9, poz. 65).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).