Uchylenie niektórych zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. - OpenLEX

Uchylenie niektórych zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2019.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tracą moc zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad:
1)
Nr 29 z dnia 12 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego Koncepcję Biznesową dotyczącą Planowania i Zarządzania projektami oraz Zarządzania Drogami i Mostami konsorcjum firm WINUEL i CAPGEMINI zmienione zarządzeniem Nr 34 z dnia 5 listopada 2007 r.;
2)
Nr 33 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. geologii inżynierskiej, geotechniki drogowej i hydrogeologii w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
3)
Nr 114 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych gospodarowania sprzętem techniczno-wojskowym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
4)
Nr 80 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, Łodzi i Poznaniu;
5)
Nr 22 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania przekazania rezerw państwowych mobilizacyjnych do rezerw strategicznych;
6)
Nr 2 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie i Rzeszowie;
7)
Nr 4 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i Opolu;
8)
Nr 48 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie koordynacji opracowania dokumentacji do realizacji drogi ekspresowej S10;
9)
Nr 27 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury odstąpienia i przywrócenia poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.