Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2019.34

| Akt oczekujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 2
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 2 września 2019 r.
uchylający komunikat nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 stycznia 1996 r.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc komunikat nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 stycznia 1996 r.
§  2.  Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.