Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2019.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2019 r.

DECYZJA Nr 85
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 5 września 2019 r.
uchylająca decyzję w sprawie Zespołu wsparcia koordynatora do realizacji w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm. 1 ) postanawia się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja nr 332 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie Zespołu wsparcia koordynatora do realizacji w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019".
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 września 2019 r. 2 .
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091.
2 Niniejsza decyzja jest związana treściowo z decyzją nr 326 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania koordynatora do realizacji w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019" (Dz. Urz. ABW poz. 51), która utraciła moc obowiązującą z dniem wejścia w życie zarządzenia nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. poz. 927).