Dz.Urz.MON.2018.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 77/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 czerwca 2018 r.
uchylająca decyzję w sprawie zakupu, ewidencji, przekazywania i zabezpieczenia utworów plastycznych w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie zakupu, ewidencji, przekazywania i zabezpieczenia utworów plastycznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 107 oraz z 2010 r. poz. 72).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.