Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1999.6.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 1999 r.

UCHWAŁA Nr 159
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 5 marca 1999 r.
w sprawie uchylenia decyzji Komisji Papierów Wartościowych w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Sipma SA do publicznego obrotu

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) uchwala się, co następuje:
§  1. Uchyla się decyzję Komisji Papierów Wartościowych o numerze RF-411-65/97-148/97 z dnia 30 października 1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 2.849.750 akcji Sipma SA serii D, E, F i G do publicznego obrotu. Decyzja w tej sprawie wejdzie w życie i wywoływać będzie skutki prawne z upływem 7 dni od daty otrzymania decyzji przez emitenta.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.