Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznego programu zdrowotnego "Program pomocy i... - OpenLEX

Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznego programu zdrowotnego "Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno-psychiatrycznym".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.157

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2020 r.

DECYZJA Nr 135/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 października 2020 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznego programu zdrowotnego "Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno-psychiatrycznym"

Na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), art. 6 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2245), w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1257) oraz § 1 pkt 7 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
Traci moc decyzja Nr 434/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznego programu zdrowotnego "Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno-psychiatrycznym" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 389).
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.