Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2015.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2015 r.

DECYZJA Nr 204
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 czerwca 2015 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia monitoringu funkcjonowania komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji realizowanego przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) postanawia się, co następuje:
§  1. Traci moc decyzja nr 206 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia monitoringu komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji realizowanego przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 43).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.