Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzenia do użytku Wykazu stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w komórkach organizacyjnych ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych urzędów miast, gmin i starostw powiatowych (poza resortem spraw wewnętrznych i administracji).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2001.8.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2001 r.

DECYZJA NR 124
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 maja 2001 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Wykazu stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w komórkach organizacyjnych ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych urzędów miast, gmin i starostw powiatowych (poza resortem spraw wewnętrznych i administracji)

Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 130, poz. 846, z 1998 r. Nr 127, poz. 841 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1258) ustala się, co następuje:
§  1.
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc decyzja Nr 113 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 1999 r. (Dz. Urz. MSWiA Nr 3, poz. 30) w sprawie wprowadzenia do użytku wykazu stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w komórkach organizacyjnych ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych urzędów miast, gmin i starostw powiatowych (poza resortem spraw wewnętrznych i administracji), zmieniona decyzją 251 z dnia 6 października 1999 r.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.