Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzenia do użytku Wykazu stanowisk służbowych w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych - poza resortem spraw wewnętrznych i administracji, przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2001.8.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2001 r.

DECYZJA NR 123
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 maja 2001 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Wykazu stanowisk służbowych w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych - poza resortem spraw wewnętrznych i administracji, przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych.

Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 130, poz. 846, z 1998 r. Nr 127, poz. 841 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1258) ustala się, co następuje:
§  1.
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc decyzja Nr 101 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 1999 r. (Dz. Urz. MSWiA Nr 3, poz. 26) w sprawie wprowadzenia do użytku Wykazu stanowisk służbowych w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych - poza resortem spraw wewnętrznych i administracji, przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.