Dz.Urz.MON.2018.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.

DECYZJA Nr 74/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 czerwca 2018 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji o gospodarce końmi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja Nr 224/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji o gospodarce końmi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 303).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 kwietnia 2018 r.