Dz.Urz.MON.2018.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 75/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 czerwca 2018 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym"

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a, c i d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 315).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.