Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2005.7.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 2005 r.

DECYZJA Nr 110/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie uchylenia decyzji Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o kierowaniu pracami naukowo-badawczymi i studyjnymi w resorcie obrony narodowej"

Departament Prawny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się co następuje:

§  1. Uchyla się decyzję Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o kierowaniu pracami naukowo-badawczymi i studyjnymi w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. Nr 5 poz. 39).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.