Uchylenie decyzji w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów prywatnych do celów służbowych. - OpenLEX

Uchylenie decyzji w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2014.129

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2014 r.

DECYZJA Nr 404
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 października 2014 r.
uchylająca decyzję w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów prywatnych do celów służbowych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Traci moc decyzja nr 104 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów prywatnych do celów służbowych (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 42 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 29).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.