Uchylenie decyzji w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej. - OpenLEX

Uchylenie decyzji w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2020 r.

DECYZJA Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 stycznia 2020 r.
uchylająca decyzję w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) ustala się, co następuje:
§  1. 
Traci moc decyzja Nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 1).
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 r.